Csapattörténelem

 A 81. Makkai Sándor cserkészcsapat története

Ha a Makkai Sándor Cserkész Csapatról beszélünk, akkor azt kell mondjuk, hogy 1995-ben alakult, de mégis azt mondjuk, hogy csapatunk története 1914-ig nyúlik vissza, amikor lehetőség adódik a Kolozsvári Református Kollégiumnak, hogy Kovács Dezső igazgató úr által foglalkozzon a Magyarországról hozott cserkészettel. A csapatot Nagy Jenő tanár vezette. A cserkészek a kollégiumi internátus egyik üres szobáját kapták összejöveteleikre.

1916-ban már gyümölcsöskertjük van, a háborúk miatt azonban tevékenységüknek több magszakításban van része, viszont mind minden igaz lelkű cserkész, ők ebben az időszakban is segédkeztek, adományokat gyűjtöttek tüdőbetegek, menekültek számára. Ugyanebben az évben több jótékonysági tevékenységet folytatott.

1917- ben a menekülteket segítettek elszállásolni.

Ezután a csapatról nincs, több hír a háború miatt, de 1922-ben mikor az Erdélyi Református Egyházkerület foglalkozik az erdélyi cserkészet újjászervezésével, a kollégiumban is kezd fellángolni a cserkésszellem. Ennek következtében 1922. július 25-én újra megalakul a kollégiumi cserkészcsapat Nagy Jenő vezetésével. Megalakulása után 140-en csatlakoztak. A csapat vezetésében Tulogdy János és Brüll Emil tanárok is besegítettek.

1924 márciusában a kollégiumi cserkészetet vezető 3 tanár kezdeményezi a Kolozs megyei cserkészcsapatok parancsnokánál, hogy létrejöjjön a kisebbségi cserkészszövetség (a mai RMCSSZ elődje), de ezt a kérelmet a román parancsnok azonnal elveti. Nem sokkal ezután megszűnik a kollégiumi cserkészet.

1930 március 25.-én feltámad a cserkészet a kollégiumban, parancsnoka Z. Sebess József, Tulogdy János és Brüll Emánuel tanárok oktató tisztek. A csapatba 27 tanuló iratkozik. A csapat neve, a román cserkészek törvénye szerint Centuria XI lett.

1931-ben az Ifjú Erdély beszámol a kollégium csapatának 1931. május 31.-én metartott cserkészavató ünnepségről, mely a tornavizsga keretein belül zajlott.[*élménybeszámoló alólra csatolva] A csapat 1 rajból, 4 őrsből áll, 27-en III. osztályú próbás, 8 pedig újonc. Van még alakulóban egy öregcserkészraj 7 taggal. A vezetést a parancsnok és két oktató tiszt alkotja.

1932-ben 76 cserkész van a csapatban: 30 régi, 35 újonc, 11 öregcserkész. Nyolc őrs működik két rajba osztva.

1933 augusztus 1-15 között 4 kollégiumi cserkész vett részt a Gödöllői Jamboreen.

1934-ben a román cserkészparancsnokság el akarja törölni a csapatot, elbocsátják Z. Sebess Józsefet, de Gönczi László igazgató kiáll a csapat mellett és így folytatódhat a csapat, Kovács Zoltán parancsnoksága alatt. Ebben az évben csapatban 80 farkaskölyök tevékenykedik, a kollégista elemisták közül, a csapatparancsnokuk Kállay Ernő, aki elvégezte a Kolozsvári parancsnoki kurzust, és aki orvostanhallgató. Van még 46 középiskolás cserkész, kiket Kovács Zoltán vezet, aki elvégezte a Breazan parancsnoki tanfolyamot. Kovács Zoltán vezeti be rendes költségvetést. Továbbá van még 16 öregcserkész a csapatban, kikből 6-on vesznek részt a csapat szervezésében, de min elvégezték a parancsnoki kurzust. Szeptemberben azzal a kéréssel fordul a csapat vezetése az elöljárósághoz, hogy megkapják a cserkészek a „Bagolyvárat” (a néhai egyházkerületi levéltár helyisége, a mai Farkas-utcai templom kerengője) cserkészotthonuk berendezésére. A csapat azzal érvelt, hogy termük az új épület alagsorában sötét, nedves és dohos, egyszóval nem megfelelő. A Bagolyvárat megkapták, sőt az igazgatótanács még 12.000 lejt is adott a helyiség kényelmessé tételéhez. Novemberben megjelent Ifjú Erdély XIII. évfolyamának 3. számában egy vezércikk „Diáktestvériség és cserkészet” címmel, amit Mester László VII. osztályos tanuló írt.

1935 június 27 és július 12 között táborozott a csapat Nagykapus határában 45 részvevővel. Egy román cserkész vendég is részt vett, illetve 10 farkaskölyök.

1936-ban 60 farkaskölyök, Kállay Ernő vezetésével és 54 csekész, Fábián Béla vezetésével  teszi a csapat létszámát. A csapat részt vett a brassói román dzsemborin és a Dregán-völgyén is tábotozott. A román dzsemboriról, és a csapat ott szereplésén cikket írt Lőrinczi László az Ifjú Erdély XV. évfolyamában.

1937-ben Lőrinczi László írt egy cikket a nemrég kénytelenűl nevét megváltoztató “Ifjú” folyóiratba. A cikk neve az, hogy “Református cserkészet”. A cikkben arra akarja felhívni az emberek figyelmét, hogy kezdenek széthullani a csapatok és több összefogásra, egymás iránt érzett felelőségre lenne szükség, a cikkíró felveti, hogy a folyóiratot cserkészlappá kellene tenni. Közben a csapatban a farkaskölykök száma 80, a cserkészeké 146. A csapat cserkészei Vörös keresztes diplomát kapnak, amiért besszarábiai szegényeknek gyűjtöttek adományokat. Július 5-11 között Kovács Zoltán vezetésével 14 cserkész az Érchegységbe megy kirándulásra. Szintén ebben az évben az OETR(Román Ifjúsági Nevelési Hivatal) rendeletet hoz a cserkészet feloszlatásáról és beleolvalsztásáról az “Országőrök Osztagába”. Május 4-én a kollégiumi cserkészet is a rendszer áldozatává válik.

Ezután nincs hír a kollégiumi cserkészetről egész az államhatalom vltozásáig, azaz 1940 őszéig, mikor megalapul a cserkészet megalakuását előkészítő bizottság Gönczi Árpád igazgató, gr. Bethlen László főgondnok, Mester Mihály egyházkerületi tanácsos, Nagy András teológiai tanár és Sándor Ferenc gazdasági felügyelő részvételével. A Magyar Cserkészszövetség Kolozsvárott tartott tisztképzést, melyen részt vettek a kollégium régi cserkészei: Z. Sebess József, Kovács Zoltán, Lőrinczi Ferenc és Nagy Géza, valamint 5 volt diák. Rövid időn belül felélesztették a csapatot. Novemberre elején 86 diák csatlakozik és a hónap végére 120-ra növekedett a tagság.

1940 november elején így indult útjára a 147. Apáczai Csere János cserkészcsapat.

Mint mindenhol, 1948-ban betiltották itt is a cserkészetet, hosszú évekig, egész a rendszerváltozásig.

Új idők

1995-ben alakult újra a kollégiumi cserkészet Sánta Imre csapatvezetésével, II. éves teológus és az USA-ban, Filmoréban kiképzett segédtiszt, ekkor kapja a Makkai Sándor nevet, és a 81-es számot. A csapat szervező testületének tagjai: Csiha Emese főtisztelendő asszony, Székely Árpád iskolaigazgató, Tőkés Elek egyháztanácsos, Killyéni Péter híres kollégiumi tornatanár és Gyenge János egyháztanácsos, a testület elnőke voltak. Cserkészek: Raff Róbert őrsvezető, Márton Előd őrsvezető, Erdélyi Hunor-Levente, Márton Alpár Zoltán, Bűse Imre, Sallak Attila, Barta Aladár, Horváth Csaba, Bardócz Csaba, Dodó Árpád, Benga Gáspár, Balázsi Dóra, Horváth Ildikó, Szabó Réka. A csapat ekkor kapja a Makkai Sádor nevet, a századeleji híres püspökről. A 81-es számot, pedig a cserkészövetség adja. Csiha Emese, Csiha Kálmán püspök felesége lett a csapat “Cserkészanyja”. A nyári táborok Marosbogáton és Algyógyon folytak.

1996-ban a cserkészek száma 30-ra növekedett. A nyári tábor helyszíne Alsórákos. Az új iskolai év megkezdésétől Márton Előd válik a csapat parancsnokává. Csortán Márton öregcserkész vezetésével furulyakör indult. A nyári tábor a Bucegi hegységben volt megtartva.

1997-ben beállt szükséghelyzet miatt Bardócz Csaba XII. osztályos diák veszi át. A nyári tábor ismét a Bucegi hegységben folyt.

1998-ban rövid ideig Székely Árpád, iskolaigazgató vezeti a csapatot, majd Korodi László, földrajztanár veszi át a parancsnokságot. 30 újonc tesz fogadalmat a csapatvezető előtt. A nyári tábor Borszéken volt.

1999-ben a csapatlétszám 88 főre duzzadt. Megalakul a két raj, a fiúraj Szőke Zoltán vezetésével és a lányraj Vataf Hajnalka vezetésével. A nyári tábor a Bekecstetőn, Szováta mellett volt.

2000-ben a csapat 98 személyt számlált. 15 újonc tett fogadalmat. Nyáron a Hargita megyei Libán tetőn táborozott a csapat, ahol sastoll próbát tett le néheány cserkész.

2001-ben 5 őrssel növekedett a csapat. Immár 140 tagja volt, kik 17 őrsre oszlódtak. A nyári tábor helyszíne Hargitafürdő.

2002-ben a csapat létszámát tudatosan csökkentették 100 főre. A nyári tábor helyszíne az Eggyes-kő.

2003-ben megalakult egy új raj, a Végzősők raja, kik a vándorpróbarendszer anyagát követik. A nyári tábor Radnaborberek mellett volt.

2004-ben a csapat 105 kollégista cserkészt tart számon, illetve a 20-30 fős végzősrajt. Néhány cserkész részt vesz a gelencei REGÉ-n. A szövetség ünnepli 15 éves jubileumát, a csapat pedig a 10 évest.[*élménybeszámoló alólracsatolva] A csapat 150 végzett cserkészt tart számon, kik közül hárman alapítottak vagy inditottak újra cserkészcsapatot Désen, Bibarcfalván és Marosvécsen. A csapatot támogatja a Kolozsvári Református Kollégium, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöksége, Mrs. Ormay Gabriella, néhai Mrs. E. Vámossy és Mrs. Lauer Edit.

2005-ben 93 tagot számlált a csapat. A nyári tábor a Libán tetőn volt.

2006-ban Márton Előd átadta a csapatvezetést Ferenczi Júliának. A nyári táborban 10 cserkész és 5 róver vesz részt a szilágycsehi csapattal közösen. Két cserkész ment őrsvezető képzőbe, illetve a lányraj vezetője, Nyitrai Amália segédtiszti képzőbe.

2007-ben a csapat kezdett széthullani, csapatvezetője elhanyagolta, mivel utolsó éves egyetemista volt, a fiúraj vezetője pedig külföldi tanulmányi ótra eredt. A nyári tábor csak 5 napot tartott az esőzések miatt.

2008-ban a roverek álltak a sarkukra és Nyitrai Etelka átvette a csapat irányítását. Továbbra is három raj működött, sőt létrejött egy raj Kalotaszentkirályon 15 fővel. Beindult a kollégiumban az általános iskola így onnan is lettek cserkészek. Tehát a csapatnak a tagságát 15 Kalotaszentkirályi, 15 általános iskolás és 22 középiskolás tette ki. A lányrajt Nyitrai Amália vezeti, a fiúrajt Papp Szabolcs, ő tart őrsifoglalkozásokat Kalotaszentkirályon is, a roverrajt továbbra is Nyitrai Etelka csapatvezető vezeti.

2009-ben a csapat aktivitása tovább fejlődött. Mesemondó versenyt szerveztek a cserkészek szövetségi szinten. A csapat megünnepelte 15 éves jubilleumát Szamosköblösön. A nyári tábor Szalárdon volt.

2010-ben a csapat 18 Kalotaszentkirályi, 16 általános iskolás és 25 középiskolás cserkészt számolt. Másodszorra is sor került az Országos Cserkész Mesemondó Versenyre, melyet szívesen szervezett meg a csapat, ebben az évben Györgyfalván. A mesemondó verseny szervezéséért jutalmul a szövetség átadta a csapatnak a Z. Sebess József díjat. 32 kiscserkész és 13 cserkész tett fogadalmat. Télen saját zsebpénzből vásárolt gyümölcsöket osztogattak az Akszában élő gyerekeknek, illetve a kolozsvári utcalakóknak is. Tavasszal portyákat és sportnapot tartottak. Nyáron pedig Benedek falván táboroztak a szilágycsehi 46-os Gyulaffy László csapattal eggyütt. A kiscserkészeknek külön meglepetés volt, hogy külön táborozhattak Szamosköblösön a parochián, 36 táboroztak.

2011-ben a csapatban 4 kiscserkész őrs, 39 taggal és 3 cserkész őrs, 28 taggal tevékenykedik. Immáron harmadjára is megszervezi a csapat az Országos Cserkész Mesemondó és Őrsi Színjátszó Versenyt. Februárban a csapat Országos Cserkészbált szervezet 80-90 résztvevőnek. Részt vettek a csapat cserkészei a körzeti farsangon, majd tavasszal a körzeti cserkésznapon is. Áprilisban a kollégiumban az iskola másként héten külömböző tevékenységeket szervezet a csapat. Májusban próbáztatásra került sor, melynek keretmeséje “Kung-fu panda” volt, továbbá sportnapot szerveztek őrsők közti vetélkedőkkel. Nyáron a kiscserkész tanyázás ismét a Szamosköblösi parochián volt, a cserkésztábor pedig mozgótábor volt a Nagyköves hegységben, 2103 méter magasan a Klemen havasok gerincén, a tábor 70 km-t ment.

2012-ben októberben a csapat részt vett a Dalos pacsirta nevű országos csekész dalversenyen, itt második helyezést ért el. Novemberben negyedik alkalommal rendezte meg az országos Mesemondó és színjátszó versenyt, majd fogadalomtételre került sor. Decemberben a cserkészek csomagokat osztottak az utcagyerekeknek. Tavasszal állatmúzeumot látogat a csapat és Sztánán portyázik. Nyáron szintén Szamosköblösön volt a kiscserkész tanyázás. A cserkészek pedig Révkörösön táboroztak.

2013-ban, novemberben a csapat megszervezi a negyedik Országos Cserkész Mesemondó és Őrsi Színjátszó Versenyt.